Regulamin
I Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Konferencji Doktorantów
Uniwersytetu Szczecińskiego „MKDUS 2.0”

Szczecin, 23-25 czerwca 2021 r.

 

§1

 1. I Ogólnopolska Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego „MKDUS 2.0”, zwana dalej Konferencją, odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2021 r. Udział w Konferencji odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez platformę MS Teams.
 2. Organizatorem Konferencji jest Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego, Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba fizyczna posiadająca status doktoranta.
 4. Przez doktoranta rozumie się w szczególności doktorantów studiów doktoranckich, doktorantów Szkoły Doktorskiej, doktorantów wdrożeniowych oraz doktorantów eksternistycznych, odbywających studia na krajowych uczelniach wyższych i uczelniach zagranicznych.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego „MKDUS 2.0” i obowiązują wszystkich Uczestników.
 6. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§2

 1. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu:
  1. bierne – za uczestnictwo bierne nie przysługuje certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu; Uczestnik bierny może wziąć udział w dyskusji oraz zadawać pytania;
  2. czynne – Uczestnik czynny ma możliwość prezentacji zgłoszonej pracy w formie wystąpienia ustnego; w ramach udziału czynnego przysługuje mu certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu, materiały i gadżety konferencyjne.
 2. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika czynnego Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:
  1. rejestracja w systemie rejestracyjnym online oraz przesłanie abstraktu, dokonane między dniem 6 kwietnia 2021 r., a 16 maja 2021 r.;
  2. przesłanie nagrania z wystąpieniem do dnia 7 czerwca 2021 r., do godz. 23:59.
 3. Certyfikat uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego „MKDUS 2.0” otrzymuje osoba biorąca czynny udział w Konferencji, która zaprezentuje podczas wydarzenia swoje wystąpienie.
 4. Uczestnicy czynni otrzymają certyfikat uczestnictwa w Konferencji w formie elektronicznej.
 5. Uczestnicy czynni zainteresowani otrzymaniem certyfikatu w formie papierowej, zobowiązują się opłacić koszty wysyłki.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do terminowej rejestracji uczestnictwa oraz przesłania abstraktu, a następnie nagrania z wystąpieniem na adres mkdus@usz.edu.pl. Pełne zgłoszenie następuje po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o akceptacji uczestnictwa. W przypadku braku kontaktu w postaci wiadomości e-mail w ciągu 7 dni od daty rejestracji, Uczestnik ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem w celu wyjaśnienia opóźnienia.

§3

 1. Termin rejestracji online na I Ogólnopolską Multidyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego „MKDUS 2.0” rozpoczyna się 6 kwietnia 2021 r. i upływa 16 maja 2021, o godz. 23:59. Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji.
 2. Prawo czynnego udziału w Konferencji przysługuje jedynie doktorantom.
 3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 4. Organizator ma prawo wyboru zgłoszonych tematów i ich kwalifikacji do prezentacji w formie wystąpienia ustnego. Ma również prawo nieprzyjęcia zaproponowanego tematu, jeżeli przedłożony abstrakt nie spełnia wymogów merytorycznych i/lub formalnych.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego podczas Konferencji, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, prezentacje, materiały reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego podczas Konferencji.

§4

 1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowych oraz promocyjnych, związanych z działalnością Organizatora, w szczególności na upublicznienie wizerunku w mediach społecznościowych, zwłaszcza na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, stronie Facebook Szkoły Doktorskiej, stronie Strefy Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego, stronie Facebook Strefy Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego, a także na stronie Facebook samego wydarzenia.
 2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w Internecie.
 3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich istniejących i przyszłych roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku, w zakresie określonym w przepisach powyższych.
 4. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat wydarzeń i projektów realizowanych przez Organizatora.
 5. Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się z prośbą o aktualizację, modyfikację lub usunięcie swoich danych osobowych z bazy Organizatora, poprzez wystosowanie odpowiedniej wiadomości e-mail na dowolny adres mailowy należący do podmiotu.

§5

Warunki formalne oraz merytoryczne abstraktu zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.