• mgr Aleksandra Cholewa-Domanagić

  Imię i nazwisko doktoranta: mgr Aleksandra Cholewa-Domanagić      ORCID: 0000-0001-7444-311X
  Jednostka zatrudniająca Doktoranta: Re Alloys Sp. z o.o.  
  Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości  
  Temat badawczy doktoratu wdrożeniowego: Zastosowanie metody blockchain w odpowiedzialnym łańcuchu dostaw w przemyśle metalurgicznym, na przykładzie zintegrowanego wertykalnie projektu – huty cyny LuNa Smelter Ltd.  w Rwandzie

  Cel naukowy:

  Celem naukowym proponowanej pracy doktorskiej jest uzupełnienie luki badawczej dotyczącej wykorzystania metody blockchain w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw na przykładzie zintegrowanego wertykalnie projektu – huty cyny LuNa Smelter Ltd.  w Rwandzie.

  Jako tezę główną zaplanowanej rozprawy przyjęto, iż metoda blockchain gwarantuje kontrolę pełnego łańcucha dostaw oraz kontrolę źródła pochodzenia surowca, z uwzględnieniem wytycznych OECD, amerykańskiej ustawy Dodd – Frank Act z 21 lipca 2010 roku i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r.

  Aktualnie, metodę blockchain implementowano głównie w odpowiedzialnym łańcuchu dostaw złota. Dla cyny przeprowadzono tylko jeden projekt pilotażowy w Peru (Projekt Dark White MineSpider) i jednocześnie występuje brak projektów, których wyniki można by uznać za naukowo istotne, a tym samym wiarygodne.

  Zaproponowana dysertacja ma wypełnić istniejącą lukę teoretyczna i empiryczną w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem opracowania i wdrożenia nowych technik i narzędzi właściwych dla zastosowania technologii blockchain w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Bez odpowiedniego opracowania naukowego, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie rozpatrywanego metalu, problem badawczy będzie się nasilał.

  Wcześniejsze opracowania naukowe dotyczące metody blockchain w zastosowaniach niefinansowych koncentrowały się głównie na części technologicznej i modelowaniu procesów biznesowych. Uzupełnienia wymaga proces projektowania i weryfikacji holistycznego rozwiązania blockchain oraz jego integracji ze strategią biznesową przedsiębiorstwa. Dotychczasowe twierdzenia, że blockchain zrewolucjonizuje biznes i na nowo zdefiniuje logistykę nie znajdują wystarczającego potwierdzenia w aktualnych wynikach badań. Również literatura przedmiotu nie przynosi wystarczających odpowiedzi w zakresie projektowania odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze metalurgicznym. Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia surowców niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego UE, szczególnie pod katem metali krytycznych, niezbędnym jest weryfikacja aplikacyjnych wartości metody blockchain w zapewnieniu pełnej kontroli odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

  Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy

  Wg ekspertów z dziedziny logistyki i transportu zastosowanie metody blockchain w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw będzie miało daleko idące, pozytywne znaczenie, ponieważ umożliwia ona nie tylko sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw, ale również pełne raportowanie z zakresu ESG, dotyczące kwestii kluczowych nie tylko dla uczestników procesu, ale przede wszystkim dla użytkowników końcowych wyprodukowanych dóbr, w tym surowców pochodzących z krajów wysokiego ryzyka. W Polsce nie jest to wciąż powszechnie stosowane rozwiązanie.

  Celem projektu jest weryfikacja aplikacyjnych korzyści z zastosowania metody blockchain i opracowanie wytycznych dla jej wdrożenia m.in. w zakładach metalurgicznych. W wyniku badań zostaną zidentyfikowane korzyści z zastosowania metody blockchain w odpowiedzialnym łańcuchu dostaw. Utylitarnym efektem badań będzie również opracowanie wytycznych do projektowania struktury organizacji dla właściwego wdrożenia metody blockchain w przedsiębiorstwie. Grupa Luma Holding, w ramach której rozwija działalność Re Alloys Sp. z o.o., wdrożyła technologię blockchain w hucie cyny w Rwandzie, stanowi zatem wiarygodny obiekt badawczy.

  Cyna, ze względu na swoje źródło pochodzenia (Region Wielkich Jezior) i sposób wydobycia („artisanal mining”)  należy do tzw. „conflict minerals” – minerałów pochodzących z regionów konfliktów i jest objęta specjalnymi regulacjami w tym  zakresie (wytyczne OECD, amerykańska ustawa Dodd-Frank Act z 21.07.2010, Rozporządzenie UE z 01.01.2021) Jedną z proponowanych metod identyfikacji źródeł pochodzenia minerałów jest właśnie metoda blockchain, której zastosowanie zarówno uprości jak i zwiększy wiarygodność danych w ramach obowiązkowego badania  DD (Due-diligence) obowiązującego importerów i producentów tego metalu.

  Słowa kluczowe:

  Blockchain, przemysł metalurgiczny, odpowiedzialny łańcuch dostaw, tzw. „minerały z regionów ogarniętych konfliktami”,  raportowanie ESG

  Imię i nazwisko promotora: dr hab. Radosław Miśkiewicz, Prof. US Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora: nauki o zarządzaniu i jakości
  Imię i nazwisko promotora pomocniczego: dr Bartosz Pilecki Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora pomocniczego: nauki o zarządzaniu i jakości
  Imię i nazwisko opiekuna naukowego: Mirosław Wilczek Jednostka zatrudniająca: Re Alloys Sp. z o.o.
 • mgr Klaudia Maciejewska

  Imię i nazwisko doktoranta: mgr Klaudia Maciejewska ORCID: 0000-0002-8498-841X
  Jednostka zatrudniająca Doktoranta: Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie  
  Dyscyplina naukowa: nauki prawne  
  Temat badawczy doktoratu wdrożeniowego: Prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencja jako narzędzia podwyższającego efektywność i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe

  Cel naukowy:

  Celem naukowym jest przeanalizowanie aspektów prawnych zastosowania sztucznej inteligencji dla bezpieczeństwa teleinformatycznego w inteligentnych sieciach i systemach, wykorzystywania inteligentnych systemów bezpieczeństwa (ang. smart security) w procesach technologicznych i społecznych, wykorzystywania sztucznej inteligencji w tworzeniu bezpiecznych systemów teleinformatycznych, informatycznych, uczenia maszynowego, a także bezpiecznych systemów gromadzenia danych w chmurach, weryfikacji, archiwizacji i przekazywania danych osobowych.

  Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy

  Realizacja projektu może wnieść istotne poszerzenie, pogłębienie analizy prawnej i prawniczej w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w systemach, sieciach, bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony praw autorskich, odpowiedzialności za wprowadzenie danego systemu sztucznej inteligencji do obrotu jako narzędzia podwyższającego efektywność i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe.

  Słowa kluczowe:

  sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo, systemy teleinformatyczne, smart security

  Imię i nazwisko promotora: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora: nauki prawne
  Imię i nazwisko promotora pomocniczego: dr Aleksandra Klich Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora pomocniczego: nauki prawne
  Imię i nazwisko opiekuna naukowego: dr Aleksandra Klich Jednostka zatrudniająca: Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
 • mgr Maciej Śniegowski

  Imię i nazwisko doktoranta: mgr Maciej Śniegowski   ORCID: 0000-0002-8571-5560
  Jednostka zatrudniająca Doktoranta: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  
  Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości  
  Temat badawczy doktoratu wdrożeniowego: Determinanty zarządzania procesem produkcji i dystrybucji energii cieplnej w warunkach zrównoważonego rozwoju

  Cel naukowy:

  Podstawowym celem jest opracowanie i wskazanie, na podstawie zidentyfikowanych determinant, kluczowych opcji strategicznych dla produkcji energii cieplnej określających sposób uzyskania efektu zrównoważonego rozwoju za pomocą odnawialnych źródeł energii w ramach wymagań, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa ciepłownicze w Polsce w okresie transformacji energetycznej. Ostatecznym celem transformacji jest całkowite odejście od spalania paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii.

  Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy

  Przekształcenie sektora energetycznego jest bez wątpienia istotnym wysiłkiem gospodarczym, politycznym, środowiskowym i społecznym, którego nie uda się uniknąć. Niniejsza praca odpowiada na potrzeby jednej z największych Grup Energetycznych w Polsce, jaką jest Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o (SEC). Rozwiązanie problemu związanego z wyzwaniami i barierami jakie stoją przed SEC, ma charakter uniwersalny i może być wykorzystane przez inne przedsiębiorstwa ciepłownicze. W wyniku adaptacji przyjętej metodyki w innych przedsiębiorstwach ciepłowniczych może nastąpić spełnienie celów transformacji energetycznej na poziomie ogólnokrajowym. A zatem, rozwiązania zastosowane w SEC oprócz realizacji efektów na poziomie lokalnym, stanowić będą wzorzec dla innych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Temat pracy jest zagadnieniem wieloaspektowym i analizowany zostanie na płaszczyźnie szeroko rozumianych nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii interesariuszy, zarządzania strategicznego, aspektów podejmowania decyzji, koncepcji zrównoważonego rozwoju, regulacji prawnych w zakresie energetyki i środowiska, a także z uwzględnieniem procesów produkcji energii cieplnej.

  Słowa kluczowe:

  transformacja energetyczna, zrównoważony rozwój, ciepłownictwo.

  Imię i nazwisko promotora: dr hab. Marzena Frankowska, prof. US Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora: nauki o zarządzaniu i jakości
  Imię i nazwisko promotora pomocniczego: dr Marcin Rabe Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora pomocniczego: nauki o zarządzaniu i jakości
  Imię i nazwisko opiekuna naukowego: mgr inż. Irena Dul Jednostka zatrudniająca: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
 • mgr Małgorzata Golasińska

  Imię i nazwisko doktoranta: mgr Małgorzata Golasińska ORCID: 0000-0003-2097-8906
  Jednostka zatrudniająca Doktoranta: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
  Dyscyplina naukowa: nauki o zarzadzaniu i jakości  
  Temat badawczy doktoratu wdrożeniowego: Spójność systemu pomiaru dokonań na realizację celów przedsiębiorstwa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A

  Cel naukowy:

  Przedmiotem badania jest relacja pomiędzy zdefiniowanymi celami realizowanymi przez przedsiębiorstwo i miernikami je kwantyfikującymi na potrzeby pomiaru osiągniętego rezultatu.
  Cele dysertacji zostały podzielone na cel główny i cele szczegółowe. Celem głównym będzie opracowanie metodologii systemu definiowania celów i ich mierników wspierających realizację celów na poziomie przedsiębiorstwa oraz jej wdrożenie w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  Do celów szczegółowych zaliczono:

  1. Zidentyfikowanie momentu utraty fundamentalnych wartości przez kluczowe mierniki dokonań stosowane w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa.
  2. Zidentyfikowanie determinant utraty dokładności lub precyzji pomiaru przez kluczowe mierniki dokonań.
  3. Zidentyfikowanie determinant utraty przydatności kluczowego mierniki dokonań z sytuacji dezaktualizacji celu.
  4. Opracowanie i wdrożenie metodologii systemu definiowania celów i ich mierników wspierających realizację celów przedsiębiorstwa.

  Realizacja przedstawionych celów służyć ma weryfikacji hipotezy badawczej zawierającej się w stwierdzeniu, że: w systemie zarządzania dokonaniami wykorzystywane są kluczowe mierniki dokonań, które utraciły swoje fundamentalne wartości na skutek utraty precyzji, dokładności lub dezaktualizacji celu, przez co nie są one skutecznym narzędziem wspierającym realizację celów.

  Z hipotezy tej wyprowadzono poniższe hipotezy cząstkowe:

  1. Utrata fundamentalnych własności KPIs przekłada się na problemy w realizacji celów jednostki.
  2. Utrata precyzji pomiaru przekłada się na utratę fundamentalnych własności KPIs i w efekcie przydatności KPIs do zarządzania.
  3. Utrata dokładności pomiaru przekłada się na utratę fundamentalnych własności KPIs i w efekcie przydatności KPIs do zarządzania.
  4. Brak aktualności celu przekłada się na utratę fundamentalnych własności KPIs i w efekcie przydatności KPIs do zarządzania.
  5. Istnieją czynniki determinujące utratę precyzji i dokładności pomiaru oraz dezaktualizacji celu.

  Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy

  „Informacja jest narzędziem, którego prawdziwy potencjał dopiero odkrywamy” (P. F. Drucker Zarządzanie XX wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 127)

  Aktualnie zarządzanie odbywa się w warunkach dynamicznych oraz ciągłych zmian otoczenia. Szybko zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne wymagają stosowania właściwych informacji w procesach podejmowania decyzji, w szczególności tych długoterminowych i o strategicznym znaczeniu. Właściwe wykorzystanie informacji pozwala w znaczny sposób zmniejszyć ryzyko prowadzonej działalności przez zarządzających przedsiębiorstwem Jednym z podstawowych składowych informacji zarządczej są mierniki dokonań. Ich prawidłowe dobranie może przełożyć się na poprawę efektywności działalności przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Nauka o zarządzaniu w obecnym czasie skupia się przede wszystkim na opracowaniu nowatorskich rozwiązań, bo specyfika polskiej gospodarki zmusza do poszukiwań, które pozwolą jej na szybkie dostosowanie się do zdarzeń, jakie niosą ze sobą procesy globalizacji i integracji. Dzięki takim rozwiązaniom współczesne przedsiębiorstwo będzie mogło konkurować na różnych rynkach. Wymaga to czynnego włączenia się w nurt tych poszukiwań. Wyrazem tych działań jest planowana rozprawa doktorska, w której można znaleźć treści związane m.in. z:

  • przeglądem teorii motywacji,
  • modelami zarządzania dokonaniami,
  • teorią motywacji i postaw,
  • oceną trudności z pomiarem dokonań.

  Zamysłem autorki pracy jest przybliżenie narzędzia, jakim jest prawidłowy dobór celów i pomiar dokonań, dzięki któremu można doprowadzić do poprawy efektywności oraz zwiększyć wartość przedsiębiorstwa. Opracowana metodologia w jasny i przejrzysty sposób określi funkcjonujący w Spółce model biznesu. Dodatkowo, może ona być zaimplementowana przez inne spółki w ramach Grupy Kapitałowej.

  Spodziewane korzyści partykularne dotyczące samego podmiotu:

  • wdrożenie opracowanej metody będzie stanowiło innowację procesową, co zwiększy innowacyjność podmiotu,
  • spodziewana jest poprawa skuteczności realizowanych celów poprzez eliminację celów nieaktualnych,
  • spodziewana jest poprawa efektywności systemu definiowania celów poprzez zastąpienie mierników nieprecyzyjnych bądź niedokładnych,
  • skuteczniejsze powiązanie struktury zadaniowej z realizowanymi celami,
  • poprawa komunikacji zarówno na płaszczyźnie kierownik – pracownik, jak i przeciwnym: pracownik – menedżer, a także pracownik – pracownik.
  • efektem pośrednim, jakiego należy oczekiwać, jest zwiększenie zaangażowania pracownika poprzez poprawę spójności systemu zarządzania dokonaniami,
  • w dłuższej perspektywie może przekładać się to na poprawę jakości realizowanych procesów zarządczych, wyniki i kondycję finansową jednostki oraz poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa.

  Słowa kluczowe:

  pomiar dokonań; modele zarządzania dokonaniami; mierniki pomiaru dokonań (KPIs)

  Imię i nazwisko promotora: dr hab. Andrzej Niemiec Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Dyscyplina naukowa promotora: 5.6 nauki o zarządzaniu i jakości 75% N, 5.1 ekonomia i finanse 25% N
  Imię i nazwisko opiekuna naukowego: dr Marek Czyż Jednostka zatrudniająca: Grupa Azoty Polyolefins S.A.
 • mgr Radosław Depczyński

  Imię i nazwisko doktoranta: mgr Radosław Depczyński ORCID: 0000-0002-9771-6093
  Jednostka zatrudniająca Doktoranta: Mabo Sp. z o.o.  
  Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości  
  Temat badawczy doktoratu wdrożeniowego: Kreowanie innowacyjności i zrównoważenia firmy z użyciem metod wielokryterialnego wspomagania decyzji.

  Cel naukowy:

  Głównym celem naukowym doktoratu będzie opracowanie zbioru referencyjnych wielokryterialnych modeli decyzyjnych wspierających zrównoważoną przedsiębiorczość. Ze względu na fakt, że dysertacja ma mieć charakter wdrożeniowy planowana jest współpraca doktoranta z przedsiębiorcą Mabo sp. z o.o. ul. Spółdzielców 8a 72-006 Mierzyn-Szczecin. Problemem do rozwiązania jest wypracowanie rozwiązań modelowych w zakresie wspomagania decyzji pro innowacyjnych i wspierających pryncypia zrównoważenia w przedsiębiorstwie oraz przeniesienie opracowanych modeli na grunt praktyczny na różnych poziomach zarządzania.

  Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy

  W wymiarze praktycznym efektem dysertacji będzie zbiór referencyjnych  wielokryterialnych modeli decyzyjnych wspierających imperatywy zrównoważonej przedsiębiorczości, a obejmujące kluczowe elementy działalności przedsiębiorstwa np. wybór innowacyjnej i zrównoważonej technologii produkcji, wybór zrównoważonego dostawcy, wybór zrównoważonego łańcucha dostaw. Referencyjność modeli decyzyjnych oparta będzie na przeniesieniu wiedzy naukowej z opracowań światowych na grunt praktycznych wielokryterialnych modeli decyzjach, co stanowi jednocześnie o możliwości ich szerszego wykorzystania w całej warstwie praktyki gospodarczej. Dodatkową spodziewaną korzyścią jest algorytmizacja i implementacja w informatycznym systemie ERP opracowanych modeli decyzyjnych co stanowi o dużym potencjale praktycznym wykorzystaniu efektów dysertacji w podmiotach zorientowanych na działania pro innowacyjne i zrównoważone.

  Słowa kluczowe:

  Innowacje, zrównoważony rozwój, MCDA

  Imię i nazwisko promotora: dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora: nauki o zarządzaniu i jakości
  Imię i nazwisko opiekuna naukowego: Adolf Bogacki Jednostka zatrudniająca : Mabo Sp. z o.o.
 • mgr Radosław Sobko

  Imię i nazwisko doktoranta: mgr Radosław Sobko ORCID: 0000-0003-0280-2456
  Jednostka zatrudniająca Doktoranta: Urząd Miejski w Mielnie  
  Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  
  Temat badawczy doktoratu wdrożeniowego: Możliwości uszczelnienia wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych na przykładzie wybranych gmin – zróżnicowanie przestrzenne

  Cel naukowy:

  Celem projektu jest analiza możliwości uszczelnienia wpływów z tytułu wybranych podatków i opłat lokalnych na przykładzie określonych gmin turystycznych – studium przypadku.

  Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy

  Badanie ma na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie nauk społecznych, jak również aspektów praktycznych z problematyki nieszczelności we wpływach z tytułu wybranych podatków i opłat lokalnych. Otworzy to perspektywę tworzenie zupełnie nowych opracowań analitycznych, a w konsekwencji także podejmowania w tej tematyce efektywniejszych decyzji przez zainteresowane podmioty.

  Słowa kluczowe:

  samorząd, gmina, finanse publiczne, podatki i opłaty lokalne, luka podatkowa

  Imię i nazwisko promotora: dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  Imię i nazwisko promotora pomocniczego: dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora pomocniczego: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  Imię i nazwisko opiekuna naukowego: dr Dominik Gronet Jednostka zatrudniająca: Urząd Miejski w Mielnie
 • mgr Robert Król

  Imię i nazwisko doktoranta: mgr Robert Król                                                                                                                                                 ORCID: 0000-0002-2720-8106
  Jednostka zatrudniająca Doktoranta: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
  Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości  
  Temat badawczy doktoratu wdrożeniowego: Nowa metoda wyboru projektów w konkursach realizujących cyfrowe polityki publiczne

  Cel naukowy:

  Celem naukowym projektu jest opracowanie nowej, wielokryterialnej metody oceny projektów proponowanych do realizacji w konkursach ogłaszanych przez instytucje publiczne na realizacje celów polityk cyfrowych. Konkursy o których mowa w projekcie ogłaszane są w efekcie przyznanych Polsce środków europejskich. Środki te wydawane są według uzgodnionych z Komisją Europejską polityk publicznych. Przykładem „polityki cyfrowej” jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (1). Instytucją wdrażającą uzgodnione cele jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Ośrodek ten wydaje przyznane środki europejskie posługując się procedurami opisanymi w tzw. „ustawie wdrożeniowej” (2). Określone w ustawie wdrożeniowej wytyczne w zakresie konstruowania konkursów wskazują na potrzebę ustalenia kryteriów wyboru projektów oraz podanie ich znaczenia[1], natomiast nie precyzują jaką metodą powinny zostać one określone. Ta swoboda jest w dyspozycji instytucji ogłaszającej konkurs, a kontrolę nad tym procesem sprawuje Komitet Monitorujący, który zatwierdza kryteria. Najpopularniejsza metoda wykorzystywana obecnie to metoda kryteriów ze średnią ważoną (ang. SAW[2]). Zaletą algorytmu SAW jest jego prostota obliczeniowa, łatwość interpretacji uzyskanego wyniku. Wadą zaś zależność końcowego rankingu wariantów od przyjętej metody normalizacji, możliwość zmiany uporządkowania wariantów decyzyjnych w sytuacji usunięcia lub dołączenia nowego wariantu do rozważanego zbioru alternatyw, tzw. rank reversal (3). Zidentyfikowana luka badawcza: brakuje zestawu metod i dobrych praktyk wspierających instytucje publiczne realizujące ustawę wdrożeniową w ustalaniu kryteriów wyboru projektów. Hipoteza badawcza: możliwe jest stworzenie nowej, wielokryterialnej metody oceny projektów proponowanych do realizacji w konkursach ogłaszanych przez instytucje publiczne w ramach ustawy wdrożeniowej i realizujących publiczną politykę cyfrową.

  [1] Art. 41. Ust 2. Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 – co zawiera regulamin konkursu.
  [2] Simple Additive Weighting Method, wielokryterialna metoda dyskretna ze średnią ważoną. Jej zaletami są prostota i intuicyjność w modelowaniu preferencji decydenta za pomocą addytywnej funkcji liniowej. Znajdujemy macierz znormalizowanych ocen i wariant decyzyjny, dla którego suma ważona ocen jest największa.

  Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy

  Praktyczne zastosowanie obejmuje stworzenie nowej metody wspierającej instytucje wydające środki publiczne na polityki cyfrowe w konstruowaniu kryteriów i oceny składanych wniosków konkursowych oraz metody pętli zwrotnej – jak rezultaty oceny wykonanych przez ekspertów mogą wpływać na zmiany kryteriów w podobnych konkursach ogłaszanych w przyszłości.

  Słowa kluczowe:

  metody wielokryterialne; polityki publiczne; środki unijne

  mię i nazwisko promotora: dr hab. Jarosław Wątróbski, prof. US Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora: nauki o zarządzaniu i jakości
  Imię i nazwisko opiekuna pomocniczego: dr inż. Michał Wierzbowski Jednostka zatrudniająca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • mgr Marcin Zieliński

  Imię i nazwisko doktoranta:  mgr Marcin Zieliński ORCID:
  Jednostka zatrudniająca Doktoranta: Urząd Komunikacji Elektronicznej,  
  Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości  
  Temat badawczy doktoratu wdrożeniowego: Giełdy światowe jako determinanta zarządzania wiedzą i interesariuszami regulatora na polskim rynku usług telekomunikacyjnych”

  Cel naukowy:

  1. Usystematyzowanie pojęć związanych z rynkiem telekomunikacyjnym od strony rynków kapitałowych
  2. Stworzenie alternatywnej wyceny pasma telekomunikacyjnego, w stosunku do wyceny porównawczej opisanej w literaturze i rekomendowanej przez GSM Association, przygotowanie narzędzi, które mogą być użyte do wyceny pasma 6G
  3. Opisanie korelacji pomiędzy decyzjami organów regulacyjnych a wyceną spółek sektora telekomunikacyjnego i pocztowego za pomocą narzędzi regresji statystycznej.

  Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy

  Celem projektu jest rozwiązanie problemu związane z brakiem jednolitych szczegółowych zasad prowadzonych analiz dotyczących funkcjonowania polskiego rynku usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu informacji z giełd w tym Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jak i światowych rynków finansowych. Szereg zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie polskiego rynku usług telekomunikacyjnych odbywa się na rynkach finansowych, co jest efektem że rynek usług telekomunikacyjnych należy do rynków nowoczesnych technologii a tym samym jest ukierunkowany na oddziaływanie firm innowacyjnych. Nie bez znaczenia jest także fakt że rynek ten jest ślinie uzależniony od procesów globalizacyjnych.

  Słowa kluczowe:

  Regulacja, telekomunikacja, metodologia wyceny, giełda, wycena pasma (6G).

  Imię i nazwisko promotora: prof. dr hab. Piotr Niedzielski Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora: nauki o zarządzaniu i jakości
  Imię i nazwisko promotora pomocniczego: dr Jacek Oko Jednostka zatrudniająca: Politechnika Wrocławska
  Dyscyplina naukowa promotora pomocniczego: nauki techniczne – elektronika i telekomunikacja
  Imię i nazwisko opiekuna naukowego: dr Jacek Oko Jednostka zatrudniająca: Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • mgr Kramarz Kinga Krzysztofa

  Imię i nazwisko doktoranta:  mgr Kramarz Kinga Krzysztofa
  ORCID:
  Jednostka zatrudniająca Doktoranta: „FUNDUSZ POMERANIA” Sp. z o.o.
   
  Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości
   

  Temat badawczy doktoratu wdrożeniowego:Wdrożenie  modelu zarządzania ryzkiem operacyjnym  w celu poprawy  efektywności procesu decyzyjnego w Funduszu Pomerania sp. o.o.

   

   

  Cel naukowy:

  Celem naukowym projektu jest stworzenie i wdrożenie do Funduszu Pomerania sp. z o.o. modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym we wstępnej fazie procesu decyzyjnego związanego z udzielaniem poręczenia kredytów, pożyczek. leasingów, wadiów i gwarancji. Ponadto celem pobocznym jest zdiagnozowanie uwarunkowań ryzyka tj.  zagrożeń i podatności organizacyjno-zasobowej Funduszu na ryzyko operacyjne. Realizacja celu głównego i pobocznego pozwoli na weryfikację następującej hipotezy: wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym przyczyni się do poprawy efektywności procesu decyzyjnego oraz pozwoli zwiększyć sprawność i skuteczność działalności poręczeniowej Funduszu.

  Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy:

  Specyfika działalności  Funduszu  czyni te przedsiębiorstwo szczególnie podatne na negatywne skutki wystąpienia rożnego rodzaju ryzyk w tym ryzyka operacyjnego związanego z niewłaściwą wstępną oceną klienta i w konsekwencji podjęcie błędnej decyzji w zakresie dalszego procedowania wniosku o poręcznie lub gwarancję. Tym samym  w toku diagnozy problemu Funduszu, uwidoczniła się potrzeba, usprawnienia procesu decyzyjnego w zakresie określenie już w początkowej fazie procedury udzielania poręczenia dla klienta. Istotne jest w tym względzie aby przedmiotowy proces decyzyjny oparty był przede wszystkim o zdiagnozowanie kluczowych determinant w tym zagrożeń i  podatności organizacyjno-zasobowej Funduszu, bez konieczności analizy dokumentów przedsiębiorstwa. W obecnej chwili brak jest takowego instrumentu, co niejednokrotnie prowadzi do utraty potencjalnych klientów i szansy biznesowej lub też podjęcia błędnej decyzji na szczeblu operacyjnym, o dalszym procedowaniu wniosku. Konsekwencje tychże decyzji rodzą niepożądane skutki, które związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Ponadto, według rozeznania autora projektu, na rynku funduszu poręczeniowych brak jest także aplikacji pozwalających na wykonanie podobnych analiz.  Proponowane pionierskie rozwiązanie ma za zadnie przyczynić się do szybszego i optymalnego podejmowania decyzji. Co ważne przyczyni się do efektywnego zarządzaniem ryzykiem  operacyjnym w zakresie działalności Funduszu.  Powstały model zarządzania ryzykiem operacyjnym w procesie decyzyjnym, pozwoli docelowo na minimalizację ryzyka operacyjnego i usprawnienie procesu decyzyjnego. Ponadto wdrożony model  będzie mógł być wykorzystany przez pozostałe podmioty w tym fundusze poręczeniowe (ponad 40 instytucji) działające w Polsce.

   

  Słowa kluczowe:

  przedsiębiorczość, ryzyko, model zarządzania, poręczenia, proces decyzyjny

   

   

  Imię i nazwisko promotora:: dr hab. prof. US Jarosław Korpysa Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora: nauki o zarządzaniu i jakości
  Imię i nazwisko promotora pomocniczego:
  Jednostka zatrudniająca: 
  Dyscyplina naukowa promotora pomocniczego:
  Imię i nazwisko opiekuna naukowego: Adam Badach
  Jednostka zatrudniająca: ,,FUNDUSZ POMERANIA” Sp. z o.o.
 • mgr Michalczewski Andrzej

  Imię i nazwisko doktoranta:  mgr Michalczewski Andrzej
  ORCID: 0000-0001-6489-8217
  Jednostka zatrudniająca Doktoranta: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
   
  Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości
   
  Temat badawczy doktoratu wdrożeniowego: ,, Implementacja innowacyjnego systemu zarządzania ryzykiem rynkowym zmian cen surowców”

  Cel naukowy:

  Głównym celem projektu jest opracowanie systemu zarządzania ryzykiem zmian cen surowców, który składa się z modelu szacowania ryzyka
  i modelu zarządzania ryzykiem wraz z ich implementacją w Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Ponadto, realizacja celu projektu pozwoli na weryfikację hipotezy, iż implementacja systemu zarządzania ryzykiem rynkowym zmian cen surowców w spółce znacząco poprawia efektywność ekonomiczną działalności podstawowej, chroniąc przed fluktuacją cen i mitygując oddziaływania na politykę cenową spółki.

  Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy:

  Ryzyko rynkowe jest w ostatnim czasie jednym z głównych obszarów ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Światowy rynek surowców stał się bardziej fluktuentny i coraz mniej przewidywalny, a tendencja ta będzie się utrzymywała w najbliższych latach. Ostatnie zmiany chociażby na rynku surowców energetycznych potwierdzają konieczność wdrożenia odpowiednich systemów zarządzania tego typu ryzykiem. Realizacja projektu przyczyni się do eliminacji luki stosowanej, dotyczącej wykorzystania rynków instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia ryzyka zmian cen surowców, co jednocześnie wpłynie na jakość zarządzania spółką i jej zrównoważony rozwój. Ponadto, Implementacja w znaczący sposób zminimalizuje wpływ ryzyka zmian cen surowców na działalność przedsiębiorstwa, co przełoży się na większą przewidywalność biznesu oraz stabilność uzyskiwanych wyników ekonomicznych. Nie bez znaczenia jest wpływ zmian ceny surowców na cenę produktu końcowego, jakim są nawozy sztuczne, co z uwagi na dominujący udział Grupy Azoty na rynku nawozów sztucznych w Europie, ma bezpośredni wpływ na cenę nawozów w Polsce.

   

  Słowa kluczowe:

  innowacje procesowe, zarządzanie ryzykiem, zabezpieczenie, instrumenty pochodne, efektywność.

  Imię i nazwisko promotora: dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska, prof. US                    
  Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora: nauki o zarządzaniu i jakości     
  Imię i nazwisko promotora pomocniczego: dr Paweł Stępień                     
  Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Szczeciński
  Dyscyplina naukowa promotora pomocniczego:ekonomia i finanse         
  Imię i nazwisko opiekuna naukowego: dr Andrzej Niewiński   
  Jednostka zatrudniająca: Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Accessibility Toolbar