TRYB EKSTERNISTYCZNY

Kwestia finansowania postępowania o nadanie stopnia doktora została uregulowana w art. 182 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.

Uzyskanie kwalifikacji na poziomie 8 PRK

Osoba, która zamierza ubiegać się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym, zgłasza się do Biura Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w celu potwierdzenia spełnienia przez nią przesłanki określonej w art. 186 ust. 1 pkt 1 albo art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. posiadanie kompetencji na poziomie 8 PRK.

Podstawa prawna: Uchwała nr 4/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym

Wzór zgłoszenia

Jeśli powyższa przesłanka została spełniona, kandydat składa w Biurze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego następujące dokumenty:

  1. wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku;
  2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanki określonej w art. 186 ust. 1 pkt 1 albo art. 186 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  3. inne dokumenty, które według kandydata pozwalają ocenić jego wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte poza systemem studiów.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego zawiadamia w formie pisemnej kandydata o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz informuje o wysokości i terminie wniesienia opłaty za postępowanie  (opłata wynosi 900 zł brutto – Zarządzenie Rektora US nr 131/2020).

Po weryfikacji dokumentacji komisja podejmuje decyzje w zakresie pozytywnej lub też negatywnej weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

W przypadku pozytywnej weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa do dyrektora Szkoły Doktorskiej US wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Kolejne etapy postępowania koordynowane przez sekcję ds. nauki właściwego instytutu reprezentującego dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową wskazaną przez kandydata, w której ma być nadany stopień naukowy doktora.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 85/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Uchwała nr 43/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Oświadczenie dot. RODO

Protokół z postępowania sprawdzającego w sprawie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK/ponownej weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do uchwały nr 4/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym

Accessibility Toolbar