Uchwała Rady Naukowej

Zarządzanie Rektora US w sprawie określenia wzoru IPB

Sprawozdanie z realizacji IPB

Raport z oceny śródokresowej doktorantki/doktoranta