Wyniki oceny śródokresowej

w roku akademickim 2021

Zarządzanie Rektora US w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji IPB

Sprawozdanie z realizacji IPB