Komunikat Rektora US ws. zaleceń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego wstrzymuje do odwołania wyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów i pracowników US oraz przyjazdy na uczelnię zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników z terenów zagrożonych koronawirusem SARS-Cov-2, wskazanych przez GIS.

Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, według aktualnego stanu, regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran, Japonia, Niemcy, Francja i Hiszpania. Informacje o krajach, objętych zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-Cov-2 zamieszczane są na bieżąco, w codziennych komunikatach dla podróżujących publikowanych na stronie www.gis.gov.pl.

Studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego powracający z wyjazdów zagranicznych, z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym zwolnieni są z zajęć dydaktycznych lub obowiązków służbowych w Uniwersytecie Szczecińskim przez okres 14 dni od dnia wyjazdu ze strefy zagrożonej. Osoby, u których do tej pory nie wystąpiły objawy choroby zoobowiązuje się do pozostania w domu oraz monitorowania stanu zdrowia. Dotyczy to również osób, które miały kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi. Nieobecności na zajęciach lub w pracy związane z powyższą sytuacją zostaną usprawiedliwione.

Rekomenduje się ograniczenie do niezbędnego minimum imprez o charakterze wewnętrznym (ogólnouczelnianych, wydziałowych, sportowych itp.) organizowanych przez poszczególne jednostki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dotyczy to w szczególności wydarzeń gromadzących liczne grono uczestników.

Ograniczenie mobilności zarówno krajowych, jak i zagranicznych dotyczy wszystkich grup pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prosi się także o monitorowanie ogłoszeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne, a w szczególności zaleca się śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.