Oferta w pracy w projekcie NCN – aplikacja do 24.07.2020

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEASzczecin, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant-Stypendysta
Wymagania:
– spełnienie (w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spodziewane dnia 01.10.2020 r.) warunków przyznawania stypendiów doktorskich w projektach NCN zawartych w Załączniku do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.
– stopień magistra uzyskany na kierunkach z zakresu ekonomii, ekonometrii, metod ilościowych, nauk matematycznych, informatyki (ewentualnie nauk pokrewnych) lub spodziewane uzyskanie tego tytułu przed rozpoczęciem realizacji zadań w projekcie (spodziewane na dzień 01.10.2020 r.);
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną współpracę i kontakt z partnerami w międzynarodowym zespole, pracę badawczą na akademickich tekstach anglojęzycznych, przygotowywanie publikacji w języku angielskim i wystąpienia na konferencjach międzynarodowych
– wiedza z zakresu metod ilościowych, mile widziana znajomość pakietów statystycznych Stata, R lub podobnych
– zainteresowanie zastosowaniem metod ilościowych w naukach ekonomicznych
– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, zakończonych publikacjami
– pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę badawczą w projekcie
– samodzielność, dokładność i pracowitośćOpis zadań:
Praca naukowa w projekcie „Material Conditions and Older Age Wellbeing in Germany and Poland: Institutional and Regional Variation in Individual Risks and Insurance Mechanisms”, realizowanym przez Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA we współpracy z niemieckim partnerem Technische Universität Dortmund. Zadania w ramach projektu:
-udział w realizacji zadań badawczych, zbieranie i opracowanie baz danych, przygotowanie i interpretacja statystyk opisowych, estymacji, przygotowanie części publikacji w ramach projektu
-przegląd i opis anglojęzycznych pozycji z literatury przedmiotu z zakresu projektu
-aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
-przejęcie odpowiedzialności za część badań w projekcie, która zostanie wykorzystana w pracy doktorskiej Doktoranta

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – HS
Termin składania ofert: 24 lipca 2020, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe 4000 PLN/miesiąc przez maksimum 30 miesięcy, przy czym jest ono przedłużane na podstawie oceny bieżących postępów. Stypendium to jest nieopodatkowane. Wymiar pracy jest przewidziany na pełny etat. Praca wykonywana będzie w biurze Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, przy ul. Cyfrowej 2 w Szczecinie, z możliwością pracy zdalnej w zależności od sytuacji epidemicznej. W ramach stypendium przewidziany jest dostęp do niezbędnych narzędzi pracy i finansowania wyjazdów zagranicznych i udziałów w konferencjach, zakupów książek i potrzebnej infrastruktury technicznej. Rozpoczęcie prac przewidziane jest od momentu wyboru stypendysty, nie później niż 01.11.2020 r. Pozostałe warunki zatrudnienia określa Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem admin@cenea.org.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tym samym adresem email. Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową, której przewodniczy kierownik projektu dr hab. Michał Myck. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która ze względów epidemicznych odbędzie się w formie zdalnej. Kryteria oceny kandydatów są zgodne z § 3 pkt 14 Załącznika do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu to 31.07.2020 r. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Zgodnie z § 3 pkt 4 Załącznika do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r., stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie:
– jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
– jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Wymagane dokumenty:
– CV wraz z listą publikacji i działalności naukowej (wystąpienia i uczestnictwo w konferencjach, uczestnictwo w kołach naukowych, uczestnictwo w projektach badawczych, staże, nagrody)
– list motywacyjny
– najważniejsza publikacja załączona w formacie w pdf (w języku polskim lub angielskim), ewentualnie praca magisterska lub licencjacka
– kopia dyplomu potwierdzającego zdobycie stopnia magistra (licencjata, jeśli nie ukończono jeszcze studiów drugiego stopnia)
– certyfikaty językowe (jeśli posiada)
– zaświadczenie o posiadanym statusie doktoranta lub o przystąpieniu do rekrutacji do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2020/21 lub oświadczenie o zamiarze przystąpienia do rekrutacji do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2020/21.
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Centrum Analiz Ekonomicznych z siedzibą w Szczecinie dla celów związanych z realizacją postępowania konkursowego w projekcie Beethoven, a przejawem mojej woli jest przesłanie wymaganych w tym postępowaniu dokumentów. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że: 1) Administratorem danych jest Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych z siedzibą przy ul. Cyfrowej 2, 71-441 Szczecin, a podanie danych jest dobrowolne. 2) Dane są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem konkursowym, na podstawie zgody do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). 3) Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. 4) Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. 5) Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.”